Vi har för lå­ga has­tig­he­ter

Allt Om BILAR - - Brev -

An­gå­en­de att in­te kö­ra i hö­ger­fi­len: När det är tre­fi­ligt tyc­ker jag att den som lig­ger i ni­vå med gäl­lan­de has­tig­hets­gräns ska få kö­ra i mitt­fi­len. Hö­ger­fi­len kan an­ses va­ra för lång­sam tra­fik – last­bi­lar med me­ra. Jag som bor i Umeå har då­li­ga er­fa­ren­he­ter av att helt plöts­ligt va­ra i en av­farts­fil om jag kört i hö­ger­fi­len. An­gå­en­de sega om­kör­ning­ar och att man bör hål­la minst 10 km mer än den man kör om: Det du be­skri­ver kan ha att gö­ra med att vi har för lå­ga has­tig­hets­grän­ser på mo­tor­vä­gar­na. Det bor­de du va­ra mo­dig nog att sä­ga. Tyc­ker nog att du ibland är li­te för myc­ket PK.

JAN-ERIK:

Jag vet in­te om jag hål­ler med om att vi har för lå­ga fart­grän­ser. Det ver­kar som att fart­skill­na­der­na stäl­ler till be­kym­ren, och den tä­ta tra­fi­ken på trånga mo­tor­vä­gar. Att de som kör till väns­ter skul­le få kö­ra än­nu snab­ba­re är kanske ing­en bra lös­ning. Där­e­mot kan jag tyc­ka att tra­fik­po­li­sen ska beiv­ra fel­ak­tigt be­te­en­de of­ta­re och in­te ba­ra stir­ra sig blin­da på has­tig­he­ten. En fö­ra­re som kör 135 km/ tim på 110-väg fast på ”rätt sätt” kan va­ra mind­re far­lig än den som kör pre­cis 110 men fel och till ex­em­pel som vi dis­ku­te­rat kör om lång­samt el­ler bloc­ke­rar tra­fik i mit­ten­kör­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.