Ano­nym upp­le­vel­se

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­NAULT KAD­JAR bju­der på en ano­nym körupplevelse. In­te myc­ket käns­la i styr­ning­en. Inga spe­ci­ellt ro­li­ga kö­re­gen­ska­per. Men, så bru­kar det va­ra med den här ty­pen av bi­lar och det­ta är in­te en mo­dell man väl­jer för att ha ro­ligt bakom rat­ten. Kad­jar häng­er dock med rätt bra även när det sväng­er och på löst un­der­lag upp­levs bi­len som rik­tigt sta­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.