3. CI­TROËN BER­LIN­GO

Allt Om BILAR - - Listan -

Att Ci­troëns kom­bi­ne­ra­de skåp- och fa­mil­je­bil ba­ra fick tre stjär­nor av Eu­ro NCAP för­ra året var en stor miss­räk­ning. Tit­tar vi i de­talj så är det främst vux­en­skyd­det och fö­rar­stöd­sy­ste­men som bris­ter.

Ty­värr är sys­ter­bi­len Peu­geot Part­ner li­ka då­lig och var­ken Re­nault Kangoo el­ler Nis­san NV200 är någ­ra helgjut­na al­ter­na­tiv. Är du än­då in­ne på franskt så kör på en Ci­troën C4 Pi­cas­so i stäl­let. Dy­ra­re men myc­ket, myc­ket säk­ra­re.

Al­ter­na­tiv:

»Li­te iro­niskt var att när BMW lagt mil­jar­der på en rik­tig stads­bil så var det i stads­mil­jö och vid si­mu­le­rad

stads­kör­ning som bi­len pre­ste­ra­de sämst.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.