8. MAZ­DA2

Allt Om BILAR - - Listan -

Näs­tan ex­akt sam­ma be­tyg som 500X men med om­kas­ta­de siff­ror på barn- re­spek­ti­ve fot­gäng­ar­skydd. Maz­da har bätt­re be­tyg än 500X på fot­gäng­a­re och om­vänt. Men pre­cis som 500X så sak­nar Maz­da2 all form av au­tobroms och fal­ler där­med i ran­king direkt. Ty­värr för Maz­da så fal­ler in­te pri­set i mot­sva­ran­de grad, var­för det in­te finns nå­gon egent­lig an­led­ning för en kö­pa­re att väl­ja ett säm­re al­ter­na­tiv.

Al­ter­na­tiv: Här finns det en rad bi­lar och vi har re­dan tip­sat om Sko­da Fa­bia. Peu­geot 2008 är en an­nan av re­la­tivt få bi­lar i klas­sen som fått högs­ta be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.