7. FI­AT 500X

Allt Om BILAR - - Listan -

Fi­at miss­lyc­ka­des en aning med den upp­blåsta 500L och sat­sa­de där­för många mil­jar­der för att bå­de hänga på suvtren­den och dra nytta av varu­mär­ket Fi­at 500. Re­sul­ta­tet blev rätt fräc­ka 500X, men ba­ra fy­ra stjär­nor i krock­be­ty­get. An­led­ning­en är för­stås att det sak­nas all form av au­tobroms – nå­got som Fi­ats ut­veck­lings­av­del­ning bor­de haft koll på när de pro­jek­te­ra­de bi­len.

Al­ter­na­tiv: Fi­at 500 är en pas­sions­bil så det är svårt att er­bju­da sam­ma käns­la. Det skul­le va­ra en VW Be­et­le då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.