Re­gis­te­ring­en spe­lar roll

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

2Har pre­cis va­rit och be­sik­ti­gat min sam­bos bil. Vi har ti­di­ga­re kon­tak­tat Trans­port­sty­rel­sen gäl­lan­de att re­gi­stre­rings­be­vi­set på vår bil sä­ger att bi­len har ma­nu­ell väx­ellå­da, men det sak­nas kopp­ling och den körs som en au­to­mat. Be­sikt­nings­man­nen sa att det in­te är fel att bi­len är re­gi­stre­rad som ma­nu­ell men att den li­ka gär­na kun­de stått som au­to­mat. Jag har kör­kort för au­to­mat­väx­lad bil och und­rar där­för vad som gäl­ler rent lag­ligt om jag skul­le bli stop­pad? Skul­le mitt kör­kort ry­ka fast det är en au­to­mat­väx­lad bil?

Si­mon SAMU­EL: Re­geln är att man går ef­ter vad som står i re­gi­stre­rings­be­vi­set, och är det så att det från Trans­port­sty­rel­sen har gjorts ett fel när de skul­le klas­sa for­do­net så bör du hö­ra av dig till dem för att få det kor­ri­ge­rat. Om man har ett kör­kort för for­don med au­to­ma­tisk väx­ellå­da men än­då kör ett for­don som är ut­rus­tad med ma­nu­ell väx­ellå­da så bry­ter man mot en sär­skild fö­re­skrift. Det­ta är re­gle­rat i tra­fik­brottsla­gen det 3:e ka­pit­let. Bry­ter man mot den la­gen så kan man bli dömd till dags­bö­ter. Det kan ty­värr på­ver­ka ditt kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.