Skill­nad på A och EPA

Allt Om BILAR - - Trafikpolis - SAMU­EL SKÖLDÖ ALLT OM BI­LARs tra­fik­po­lis

3Vad är det för skill­nad på EPAtrak­tor och A-trak­tor?

Lud­wig SAMU­EL: EPA- trak­torn har ing­en kon­struk­tiv max­has­tig­het men den får in­te fram­fö­ras med en hög­re has­tig­het än 30 km/tim. For­do­net ska ha se­pa­rat ram och ba­kax­eln får in­te ha fjäd­ring. For­do­net ska ha ett max­i­malt ut­väx­lings­för­hål­lan­de på 10:1. Det in­ne­bär att när mo­torn snur­rar 10 varv får hju­len snur­ra max­i­malt ett varv på högs­ta an­vänd­ba­ra väx­el. For­do­net ska va­ra ut­rus­tat med dra­gan­ord­ning och ska be­sik­tas var­je år. A-trak­tor får till skill­nad mot EPA-trak­tor in­te va­ra kon­stru­e­rad för en has­tig­het hög­re än 30 km/tim. Sät­ter man dit en extra väx­ellå­da ef­ter for­do­nets or­di­na­rie, och spär­rar den på et­tans väx­el så blir det ett rätt för­hål­lan­de mel­lan väx­lar­na och en högs­ta has­tig­het av 30 km/tim. För­änd­rar man ut­väx­ling­en, varv­tal el­ler has­tig­het så gör man sig skyl­dig till olov­lig kör­ning. Det­ta gäl­ler även EPA-trak­torn.

Det är en bra idé att hål­la has­tig­he­ten även i ut­lan­det. Här en tysk fart­ka­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.