DU HÅL­LER VÄL AV­STÅN­DET?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

Att hål­la ett för kort av­stånd till fram­för­va­ran­de for­don är ett allt­för van­ligt be­te­en­de ute i tra­fi­ken. Det är myc­ket ir­ri­te­ran­de för den som plöts­ligt får en allt­för nä­ra kon­takt med bi­len bakom och olycks­ris­ken ökar mar­kant om man skul­le be­hö­va brom­sa in kraf­tigt. Allt för många i dag går om­kring med nacksmär­tor, rygg­be­svär el­ler stän­dig hu­vud­värk på grund av att de bli­vit påkör­da bak­i­från. Vi ser myc­ket all­var­ligt på att for­dons­fö­ra­re hål­ler ett allt för kort av­stånd till fram­för­va­ran­de. Vi om­hän­der­tar kör­kor­tet för de fö­ra­re som har ett av­stånd till fram­för­va­ran­de for­don som är < 0,5 se­kun­der vad gäl­ler for­don med max 3 500 kg, och då av­stån­det är < 1 se­kund då det är tunga for­don, dvs total­vikt > 3 500 kg. Vi an­vän­der vi­de­o­sy­ste­met för att räk­na ut av­stån­det bå­de i me­ter och tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.