DU VI­SAR VÄL HÄN­SYN?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

Ef­tersom man ser sånt här var­je dag ute i tra­fi­ken är det in­te för­vå­nan­de att en van­lig re­ak­tion från den som kon­fron­te­ras med sitt be­te­en­de är ”det finns väl and­ra vik­ti­ga­re sa­ker som po­li­sen kan syss­la med”. Men för att tra­fi­ken ska lö­pa smi­digt och olycks­ris­ken mi­ni­me­ras så mås­te man öka sam­spe­let och bör­ja vi­sa stör­re hän­syn till varand­ra i tra­fi­ken. Står man i kön och ska hand­la så träng­er man sig in­te fö­re el­ler upp­trä­der på ett i öv­rigt ar­ro­gant sätt. Att va­ra ute i tra­fi­ken till­sam­mans med and­ra tra­fi­kan­ter byg­ger på ett hän­synsta­gan­de och an­svar, pre­cis som man för­hål­ler sig när man kli­ver ur bi­len och kom­mer hem till sin bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.