DU ÅKER VÄL IN­TE SLA­LOM?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

Ett an­nat ag­gres­sivt be­te­en­de är sla­lom­kör­ning och bry­tan­de av spärr­lin­jer i sam­band med snä­va kör­fälts­by­ten där man träng­er sig in och tar plats på and­ra for­dons­fö­ra­res be­kost­nad. El­ler att man kör i kör­fält för lin­je­tra­fik i of­ta höga has­tig­he­ter för att i slu­tet av kol­lek­tiv­kör­fäl­tet tränga sig in mel­lan for­do­nen i det rät­ta kör­fäl­tet. Ett ego­is­tiskt kör­sätt där man ut­nytt­jar and­ra tra­fi­kan­ters rik­ti­ga be­te­en­de för egen vin­ning. Det ska­par in­te ba­ra ir­ri­ta­tion ut­an ökar även olycks­ris­ken för bå­de en själv och and­ra tra­fi­kan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.