Be­hö­ver chas­sit stan­sas?

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON

Vi får dag­li­gen frå­gor från for­don­sä­ga­re som sak­nar el­ler in­te kan fin­na sitt chas­si­num­mer. Vad är det som gäl­ler an­gå­en­de chas­si­num­mer? Be­rör det al­la for­don el­ler från ett visst år? Var ska det fin­nas och vart kan äga­ren vän­da sig för att få hjälp med stans­ning?

Wer­ner Mundt MOR­GAN: Krav på in­stan­sat chas­si­num­mer gäl­ler for­don från och med års­mo­dell 1969. For­don av års­mo­dell 1968 el­ler ti­di­ga­re får iden­ti­fie­ras på chas­si­num­mer­plåt el­ler in­stan­sat chas­si­num­mer. Chas­si­num­rets samt­li­ga tec­ken mås­te kun­na ut­lä­sas. Om det in­stan­san­sa­de chas­si­num­ret är ska­dat el­ler sak­nas mås­te man gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning ef­ter att ett nytt chas­si­num­mer sla­gits in i for­do­nets ram el­ler på bä­ran­de del på ka­ros­sen. Nor­malt är det en verk­stad som stan­sar in det nya chas­si­num­ret och den som stan­sar in chas­si­num­ret mås­te do­ku­men­te­ra det­ta skrift­li­gen då det är ett krav på do­ku­men­ta­tion av det­ta vid re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en. På hel­for­dons­god­kän­da (EU-typ­god­kän­da) for­don ska det in­stan­sa­de chas­si­num­ret va­ra pla­ce­rat på for­do­nets hög­ra si­da. Om for­do­nets iden­ti­tet in­te med sä­ker­het går att fast­stäl­las krävs en ut­red­ning från en obe­ro­en­de part, ex­em­pel­vis Larm­tjänst. MOR­GAN: En­ligt svensk lag och för­ord­ning kan en kon­troll­be­sikt­ning av ett svenskre­gi­stre­rat for­don en­dast gö­ras i Sve­ri­ge och den mås­te ut­fö­ras av ett ac­kre­di­te­rat be­sikt­nings­fö­re­tag. Det finns i dag ing­et EU-land som god­kän­ner en kon­troll­be­sikt­ning gjord i ett an­nat EU-land, men i fram­ti­den kom­mer det tro­ligt­vis bli möj­ligt.

Fo­to: ROBIN ARON

Krav på in­stan­sat chas­si­num­mer gäl­ler från års­mo­dell 1969.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.