OK att kö­ra hem till grän­sen med kör­för­bud

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Min bil har en läng­re tid va­rit på re­pa­ra­tion i Eng­land. Den har nu kör­för­bud. Kan jag kö­ra hem ge­nom Eu­ro­pa och be­sik­ta vid när­mas­te sta­tion i Skå­ne?

Rolf P MOR­GAN: Ja, un­der för­ut­sätt­ning att bi­len är tra­fik­sä­ker samt är skat­tad och för­säk­rad i Sve­ri­ge. När ni kom­mer till­ba­ka till Sve­ri­ge mås­te bi­len kon­troll­be­sik­tas på den be­sikt­nings­sta­tion som lig­ger när­mast lands­grän­sen.

MOR­GAN: Om man by­ter från kon­ven­tio­nel­la strål­kas­ta­re till strål­kas­ta­re med gasur­ladd­nings­lam­pa (xe­non) mås­te man gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. För xe­non­strål­kas­ta­re är det krav på strål­kas­tar­ren­gö­ra­re och i de fles­ta fall au­to­ma­tisk ljus­ni­vå­re­gle­ring. Vid re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en kon­trol­le­ras att strål­kas­tar­na upp­fyl­ler gäl­lan­de krav och att det finns do­ku­men­ta­tion som styr­ker att kra­ven upp­fylls. Vid kon­troll­be­sikt­ning­en in­går att kon­trol­le­ra att kon­ven­tio­nel­la strål­kas­ta­re in­te har bytts till LED- el­ler xe­non­strål­kas­ta­re och om ut­fö­ran­det är änd­rat blir bi­len un­der­känd. Om man änd­rar for­do­nets ut­fö­ran­de från det ti­di­ga­re god­kän­da ut­fö­ran­det är det för de fles­ta änd­ring­ar krav på re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. Un­dan­tag från krav på re­gi­stre­rings­be­sikt­ning gäl­ler mon­te­ring el­ler de­mon­te­ring av ex­traljus med fäs­tan­ord­ning, takräc­ken och spoi­lers. På per­son­bil och mo­tor­cy­kel får det gö­ras mind­re änd­ring­ar av fjäd­rar som ger en sänk­ning el­ler höj­ning av for­do­nets ur­sprung­li­ga höjd samt ut­byte av hjul och däck på per­son­bil, lätt släp­vagn och mo­tor­cy­kel om vis­sa vill­kor upp­fylls.

Gör kon­troll­be­sikt­ning­en hem­ma i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.