Kan ett ol­je­byte hjäl­pa en sli­ten mo­tor?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag skul­le åka på se­mes­ter då min mam­ma blev ope­re­rad. Jag har en Mer­ce­des R 350, 2007 års­mo­dell. Vi läm­na­de den i Borås för be­sikt­ning. De sä­ger att de­ras da­ta vi­sar mo­tor­fel och de re­kom­men­de­rar ej att vi ska åka till Ung­ern. Tre gång­er har det hänt när min man ga­sar att den var­var upp men att kraf­ten in­te går till mo­torn. När han se­dan stan­nar och bör­jar om går bi­len som van­ligt. Min frå­ga är om det är en sli­ten mo­tor, kanske på grund av att ol­je­by­tet bli­vit mis­sat? Om det re­dan upp­stått sli­tage på mo­torn, kan ett ol­je­byte hjäl­pa si­tu­a­tio­nen?

Krisz­ti­na JO­NAS: Det­ta lå­ter dessvär­re mer avan­ce­rat än så. Att ett ol­je­byte skul­le kun­na hjäl­pa har jag svårt att tän­ka mig. Bi­len bör kom­ma till­ba­ka för en vi­da­re fel­sök­ning. För­sök kom­ma in med den när felet är fram­me om det går, det un­der­lät­tar myc­ket för verk­sta­den.

Så här vill man in­te bli stå­en­de. Se till att åt­gär­da kän­da pro­blem på bi­len in­nan du drar på långre­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.