Far­ten lå­ser sig

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JO­NAS CARLS­SON

3Jag har en Opel In­sig­nia års­mo­dell -09. För nå­gon vec­ka se­dan bör­ja­de mo­tor­lam­pan att ly­sa, fa­stän den går som van­ligt. Men när jag ga­sar så vill den gå på sam­ma has­tig­het, ex­em­pel­vis 50 km/h. Jag för­sö­ker öka men den stan­nar på sam­ma has­tig­het i 5 till 10 se­kun­der, sen kan jag öka. Vad tror du det kan va­ra? Hop­pas på svar. Bi­len har gått cir­ka 21 600 mil.

Hans Bruks­ner JO­NAS: Väl­digt svårt att sä­ga ut­an att kopp­la in ett di­a­gnos­verk­tyg. Kanske kan va­ra fel på spjäl­let el­ler den elektro­nis­ka gaspe­da­len, men det­ta mås­te som sagt fel­sö­kas med an­pas­sad ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.