Vol­von slu­kar ben­sin

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Jag har en Vol­vo 850 från 1994 som har bör­jat dric­ka enor­ma mäng­der ben­sin, den går in­te då­ligt el­ler har någ­ra fel­ko­der alls. Det vi har bytt är: luft­fil­ter, tänd­stift, för­de­lar­lock, ro­tor och da­ta­box­ar­na. Den komp­testa­des sam­ti­digt med go­da re­sul­tat. Men än­då kvar­står felet. Den dric­ker runt 1,5–1,7 li­ter mi­len och bi­len körs in­te hårt hel­ler. Någ­ra idéer om vad felet kan va­ra?

Oskar JO­NAS: Det lå­ter myc­ket märk­ligt. Se om du kan hit­ta nå­got luftläc­kage på in­sugssi­dan som gör att mo­tor­styr­do­net krä­ver mer ben­sin i för­hål­lan­de till luft­mäng­den. El­ler kanske en fe­lan­de lamb­da­sond, men det är svårt att fel­sö­ka själv. An­nars inga and­ra tips, ty­värr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.