Aston Mar­tin gör dröm­ver­sion av DB9

Allt Om BILAR - - Innehåll - ELI­AS ANDERSSON

Aston Martins re­dan vas­sa DB9 kom­mer i en GT-mo­dell till hös­ten. Med en 6,0-li­ters V12 på 547 häst­kraf­ter blir det den kraft­ful­las­te ver­sio­nen av bi­len hit­tills.

Mo­torn ska ge­ne­re­ra ett vrid­mo­ment på 620 Newton­me­ter och ge bi­len topp­fart på 295 kilo­me­ter. 0–100 för­vän­tas den gö­ra på nät­ta 4,5 se­kun­der.

Det är in­te ba­ra un­der hu­ven som till­ver- ka­rens 12-åring upp­da­te­rats. Det gam­la in­fo­tain­ment-sy­ste­met har bytts ut mot ett nytt med touch­ba­se­ra­de kon­trol­ler och ett nytt gräns­snitt.

Dess­utom kom­mer den som är till­räck­ligt lyck­ligt lot­tad att kun­na kö­pa en DB9 GT att ha stör­re möj­lig­he­ter än ti­di­ga­re att skräd­dar­sy ut­rust­ning och färg­val. Men sma­kar det så kos­tar det. List­pri­set lig­ger på 187 000 eu­ro, vil­ket i skri­van­de stund mot­sva­rar li­te mer än 1,7 mil­jo­ner kro­nor.

Snart för­vän­tas Aston Mar­tin av­täc­ka sin er­sät­ta­re, som san­no­likt kom­mer att få nam­net DB11. Kanske mar­ke­rar GT-ver­sio­nen av DB9 slu­tet för en mo­dern klas­si­ker, men in­nan en ny­a­re mo­dell rul­lar ur fa­bri­ken ver­kar den ha myc­ket kvar att ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.