Bent­leys superlyxiga suv

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - ELI­AS ANDERSSON

Bent­ley tar med sig sin käns­la för lyx in i ett nytt seg­ment.

En­ligt till­ver­ka­ren ska su­ven Ben­tay­ga sät­ta en helt ny stan­dard.

En­ligt Bent­leys kun­d­un­der­sök­ning har de po­ten­ti­el­la kö­par­na av den kom­man­de lyx­bi­len i snitt åt­ta and­ra bi­lar i ga­ra­get, varav två su­var. Den kom­mer med and­ra ord in­te att bli nå­gon bil­lig histo­ria. En­ligt ryk­ten rör det sig om cir­ka två mil­jo­ner kro­nor.

Det är svårt att tän­ka sig hur en bil i seg- men­tet möj­ligt­vis kan bli lyx­i­ga­re än Volvos tre­sit­si­ga ver­sion av XC90, men Bent­ley lo­var att de kom­mer att sät­ta en ny stan­dard med Ben­tay­ga. Det är in­te det en­da som den brit­tis­ka till­ver­ka­ren lo­var. Med sin tolv­cy­lind­ri­ga mo­tor ska bi­len ock­så bli värl­dens snab­bas­te se­ri­e­till­ver­ka­de suv.

Ben­tay­ga ska bör­ja säl­jas un­der 2016. Då får vi se om Bent­ley kan le­va upp till si­na sto­ra ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.