Au­di pre­sen­te­rar su­per­vas­sa S8 Plus

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - ELI­AS ANDERSSON

Snart är det dags för en helt ny bil i Au­dis A8-fa­milj.

För att stil­la be­gä­ret släp­per till­ver­ka­ren en su­per­vass ver­sion av den nu­va­ran­de topp­mo­del­len.

Au­di har ti­di­ga­re gjort sig kän­da för att för­länga livs­läng­den på si­na be­fint­li­ga mo­del­ler ge­nom att ge dem mer musk­ler. Nu be­vi­sar de än en gång att grep­pet fun­ge­rar. I det här fal­let är det re­dan vas­sa S8 som be­gå­vats med upp­da­te­rad mo­tor­styr­ning och änd­rad geo­me­tri i tur­bo­ag­gre­ga­ten. Det har gjort att S8 Plus – som den nya värsting­en kal­las – fått 605 häst­kraf­ter, jäm­fört med de 520 som den van­li­ga S8:an er­bju­der.

Änd­ring­ar­na har ock­så med­fört att vrid­mo­men­tet ökat från 650 newton­me­ter till 700. Med sin fyr­hjuls­drift och den åtta­väx­la­de tip­to­nic-lå­dan gör bi­len nu­me­ra 0 till 100 på ba­ra 3,8 se­kun­der. Vå­gar man ploc­ka bort topp­farts­spär­ren, vil­ket Au­di nu­me­ra er­bju­der från fa­brik, kan man dess­utom vän­ta sig en topp­fart på 305 kilo­me­ter i tim­men.

Men sma­kar det så kos­tar det. Nå­got svensk pris är in­te of­fi­ci­ellt, men i Tyskland kom­mer S8 Plus att kos­ta mot­sva­ran­de cir­ka 1,4 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.