Njut av ner­cab­bat – i 325 kilo­me­ter i tim­men

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - ELI­AS ANDERSSON

Fer­ra­ris se­nas­te su­persport­bil 488 GTB kom­mer som cab­ri­o­let.

I Spi­der-ver­sio­nen kan den som vå­gar åka ut­an tak i över 325 kilo­me­ter i tim­men.

488 GTB Spi­der har i stort sett sam­ma fan­tas­tis­ka pre­stan­da som sitt tak­pryd­da sys­kon. Un­der hu­ven sit­ter till­ver­ka­rens nya tur­bo­ma­ta­de V8-mo­tor på 3,9 li­ter, 670 häst­kraf­ter och ett max­i­malt vrid­mo­ment av 760 newton­me­ter. Det räc­ker för att skic­ka su­per­bi­len från 0 till 100 kilo­me­ter i tim­men på tre se­kun­der.

Bi­len top­par över 325 kilo­me­ter i tim­men. Vill du slip­pa ruf­sig fri­syr är det med and­ra ord det hop­fäll­ba­ra alu­mi­ni­um- ta­ket el­ler väl­digt starkt hår­vax som gäl­ler.

När 488 GTB pre­sen­te­ra­des var det sä­ker­li­gen någ­ra pu­ri­ta­ner som blev be­svik­na på att Fer­ra­ri fal­lit till fö­ga och gett bi­len en tur­bo­mo­tor. Till­ver­ka­ren har ti­di­ga­re an­vänt V8-mo­to­rer ut­an över­ladd­ning, men ef­ter att tuf­fa­re ut­släpps­reg­ler trätt i kraft blev det änd­ring på det. En giss­ning är att man i al­la fall lyc­ka­des lug­na många av tur­bo­skep­ti­ker­na med att gaspe­da­lens re­spons­tid lig­ger på ex­tremt lå­ga 0,8 se­kun­der vid 2 000 varv per mi­nut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.