PSA bor­de skäm­mas

Allt Om BILAR - - Brev@ -

”Be­spa­ring­en kom­mer sam­ti­digt som PSAgrup­pen lan­se­rar DS som ett nytt lyx­mär­ke med star­ka kopp­ling­ar till 1950-, 1960 och 1970-ta­lets ikon­bil,” skri­ver du. Vad syf­tar du på? Det finns över hu­vud ta­get in­te nå­gon kopp­ling mel­lan den klas­sis­ka Ci­troën DS och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.