Skriv mer om duk­ti­ga bil­fö­re­tag

Allt Om BILAR - - Brev@ -

Hej Jan-Erik, jag vill tac­ka dig för al­la di­na fi­na in­lägg. Skul­le du in­te kun­na gö­ra en ar­ti­kel om Peu­geot i Ham­men­hög? Verk­sta­den har ut­setts till Årets bäs­ta verk­stad/nöj­da kun­der. I maj i år slu­ta­de me­ka­ni­kern Jan-Erik Tu­vesson ef­ter 50 år på sam­ma verk­stad och med sam­ma bil­mär­ke, och Stu­re Nils­son Bil i Ham­men­hög är även in­ne på tred­je ge­ne­ra­tio­nen bil­för­säl­ja­re. Man bör skri­va om duk­ti­ga och fram­gångs­ri­ka fö­re­tag på lands­byg­den!

Med vänlig hälsning fd Ham­men­högs­bo Jan-Erik Nils­son

JAN-ERIK:

Jag hål­ler med. Vi bor­de över­lag skri­va mer om bil­han­deln och bil­hand­la­re. Jag får fun­de­ra li­te på hur det skul­le gå till. Jag har fak­tiskt skri­vit om Stu­re Nils­son Bil vid ett till­fäl­le, då med an­led­ning av att de har en väl­digt hög mark­nads­an­del i sin re­gi­on jäm­fört med and­ra Peu­geot­hand­la­re och en mark­nads­an­del för ett en­skilt mär­ke som stic­ker ut även om vi tit­tar på and­ra mär­ken. Jag har ock­så som­mar­hus in­te långt ifrån Ham­men­hög och bru­kar pas­se­ra

»Jag und­rar Stu­re Nils­sons bil fle­ra

om in­te de fles­ta gång­er i vec­kan – det är all­tid myc­ket ak­ti­vi­tet

lig­ger med fart­där. En gång ha­de de lad­dat hål­la­ren i och med par­ke­rings­vak­ter

in­te tram­par och di­ri­ge­ra­de in bi­lar på

alls på ga­sen. fäl­tet mitt emot. Jag und­ra­de vad som var på gång men när jag kom närm­re såg jag att det var pre­miär­vis­ning av då nya Peu­geot 508. En publik­mag­net i Ham­men­högs­trak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.