Pas­sar rik­tigt bra i hus­vag­nen

Allt Om BILAR - - Wifi I Bilen -

DET HÄR ÄR en rik­tigt re­jäl rou­ter som kanske egent­li­gen i förs­ta hand är byggd för att fun­ge­ra som sta­tio­när rou­ter. Den fun­ge­rar dock all­de­les ut­märkt att ta med sig i hus­vag­nen, som­mar­stu­gan el­ler bå­ten. Till bi­len pas­sar den kanske in­te så bra, på grund av sin stor­lek. Vi tes­tar den i två oli­ka hus­vag­nar – och här fun­kar den hur bra som helst. Räck­vid­den och täck­ning­en är över­ras­kan­de bra, inga pro­blem att kopp­la upp sig även när vi testade från gran­nens hus­vagn en bra bit bort. Rou­tern har ett in­byggt bat­te­ri som ska kla­ra två tim­mars an­vänd­ning ut­an ström­för­sörj­ning. Rik­tigt så länge kla­ra­de sig Net1:s rou­ter in­te, men vi kun­de surfa en god stund in­nan vi blev tvung­na att lad­da.

Rik­tan­tenn, bi­lan­tenn och en an­tenn som an­pas­sats för att fun­ka i bå­ten el­ler hus­vag­nen finns som till­val. Plus för att man in­te be­hö­ver nå­got sim­kort – enkla­re än så här kan det in­te bli. PRIS: In­går i abon­ne­mang från Net1. Bil­li­gas­te abon­ne­mang­et kos­tar 199 kro­nor i må­na­den, det dy­ras­te 499 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.