Blev snabbt fa­mil­jens fa­vo­rit

Allt Om BILAR - - Wifi I Bilen -

DEN HÄR LIL­LA rou­tern trod­de vi in­te rik­tigt på när vi först fick se den – men den blev snabbt vår ab­so­lu­ta fa­vo­rit. ZTE MF910, som vi kör­de med ett abon­ne­mang från Te­lia, fun­ge­ra­de helt ut­an strul rakt ige­nom vår test­pe­ri­od och över­träf­fa­de al­la för­vänt­ning­ar. Till att bör­ja med är det lätt att kom­ma i gång med den här rou­tern. Man be­hö­ver knap­pa in en pin­kod från sin en­het en gång och sen är det ba­ra att kö­ra: Ett tryck på onoff-knap­pen och sen är man är on­li­ne.

For­ma­tet är smi­digt, vil­ket gör den här rou­tern lätt att ta med vart man än ska och den tar knappt nå­gon plats alls i bi­len. Ladd­ning­en sker via en USB-kon­takt som man kan kö­ra i en 220- el­ler 12-volt­s­kon­takt. Bat­te­ri­ti­den vi­sa­de sig ock­så va­ra rik­tigt bra i den här rou­tern. Räck­vid­den kun­de kanske va­ra bätt­re om man ska va­ra extra gnäl­lig. PRIS: Kos­tar från 1 399 kro­nor hos Te­lia, går ock­så att kö­pa ihop med oli­ka abon­ne­mang.

ZTE MF910 är smi­dig och lätt att ta med.

Net1, re­jäl och fun­kar bra som sta­tio­när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.