Snygg, men med li­te säm­re räck­vidd

Allt Om BILAR - - Wifi I Bilen -

DET HÄR ÄR en mobil rou­ter för den som tyc­ker att ut­se­en­det är vik­tigt. Guld­fär­ga­de Hu­awei E5878 ser rik­tigt dyr ut, ut­an att va­ra det. Tit­tar man no­ga ser den näs­tan ut som en iP­ho­ne av äld­re mo­dell. Funk­tio­nen, som väl egent­li­gen är det vik­ti­gas­te, är un­ge­fär sam­ma som i ZTE MF910. Hu­awei E5878 är li­ka lätt att kom­ma i gång med – men vi blir in­te rik­tigt li­ka im­po­ne­ra­de när vi väl an­vän­der den. Vi kör ett Te­li­aa­bon­ne­mang i Hu­awei E5878 och täck­ning­en är i prin­cip li­ka bra som ZTE MF910. Dock är räck­vid­den en aning säm­re än kon­kur­ren­ter­na i den här jäm­fö­rel­sen och man gör bäst i att hål­la sig nä­ra rou­tern om man ska kla­ra att hål­la si­na en­he­ter upp­kopp­la­de. Li­te stru­lar den tek­niskt ock­så, ett par gång­er blir vi tvung­na att star­ta om rou­tern för att den ska fun­ge­ra. PRIS: 1 356 kro­nor hos Te­lia. Går ock­så att kö­pa ihop med oli­ka abon­ne­mang.

Med den här smi­di­ga rou­tern är det lätt att kom­ma i gång.

En li­ten aning säm­re räck­vidd men snygg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.