Smi­dig men krä­ver ett 12-voltsut­tag

Allt Om BILAR - - Wifi I Bilen -

DET HÄR ÄR för­mod­li­gen en av de all­ra smi­di­gas­te mo­bi­la rout­rar som finns till bi­len. Den läc­kert de­sig­na­de rou­tern stop­pas en­kelt in 12-voltsut­ta­get. Sen är det ba­ra att tryc­ka på knap­pen i mit­ten – och man kan bör­ja surfa direkt. I vår jäm­fö­rel­se är den­na rou­ter över­läg­set smi­di­gast i bi­len, men den har någ­ra svag­he­ter jäm­fört med si­na kon­kur­ren­ter. En är att det in­te finns nå­got bat­te­ri i den, när tänd­ning­en slås av på vår test­bil är det ome­del­bart slut­sur­fat – med en mas­sa gnäll från bak­sä­tet som följd. Te­le2:s Car-fi går ock­så ba­ra att an­slu­ta till ett 12-voltsut­tag, vil­ket gör den svår att an­vän­da på de fles­ta plat­ser ut­an­för bi­len. Hus­vag­nar och bå­tar är tack och lov ock­så of­ta ut­rus­ta­de med 12-volt, men det är ba­ra att glöm­ma att an­vän­da den hem­ma om man in­te skaf­far en ad­ap­ter. PRIS: 699 kro­nor hos Te­le2. Går att be­stäl­la till­sam­mans med oli­ka abon­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.