Här är ma­nic­ken som kan lå­sa upp al­la bi­lar

Den här sän­da­ren kos­tar un­ge­fär 275 kro­nor att sät­ta ihop. Nu vi­sar hac­ka­ren Samy Kam­kar hur man kan ta sig in i da­gens bi­lar med ett en­kelt hem­ma­byg­ge, rap­por­te­rar Wi­red.

Allt Om BILAR - - Nyheter - ELI­AS ANDERSSON

DET SE­NAS­TE ÅRET har det va­rit myc­ket dis­kus­sio­ner kring hur hac­ka­re kan ta kon­troll över mo­der­na bi­lar, och biltillverkarna har onek­li­gen an­led­ning att oroa sig. På hac­ker-kon­fe­ren­sen De­fCon i Las Ve­gas vi­sa­de it-ex­per­ten Samy Kam­kar en li­ten ma­nick som bor­de ge dem kal­la kå­rar på nytt.

”RollJam” byggs av sa­ker som kan in­hand­las i van­li­ga elekt­ro­nik­bu­ti­ker för sam­man­lagt 32 dol­lar, el­ler un­ge­fär 275 kro­nor. Se­dan ska den kun­na an­vän­das för att öpp­na de fles­ta bi­lar och ga­ra­ge­por­tar som lå­ses upp med ra­di­o­sän­da­re.

Tek­ni­ken är känd se­dan länge, men den har ald­rig va­rit så en­kel att tilläm­pa som nu. Den som an­vän­der Rolljam göm­mer den nå­gon­stans in­om om­rå­det för offrets ra­di­o­sän­da­re. När bi­lä­ga­ren se­dan an­vän­der sin tråd­lö­sa nyc­kel ver­kar det som att lås­funk­tio­nen ba­ra in­te fun­ge­rat vid det förs­ta knapp­tryc­ket. Men i själ­va ver­ket är det tju­ven som fång­ar den di­gi­ta­la ko­den för att kun­na öpp­na.

Så kal­la­de ”kod­fång­a­re” har an­vänts i åra­tal. Där­för by­ter mo­der­na bi­lar au­to­ma­tiskt ko­der­na var­je gång du an­vän­der den tråd­lö­sa nyc­keln. Det sy­ste­met går RollJam ef­fek­tivt runt.

Vid äga­rens förs­ta för­sök att lå­sa upp sän­der den ut sig­na­ler som stör ut nyc­keln, och re­pli­ke­rar ko­den på sam­ma gång. När sig­na­len in­te öpp­nar bi­len tryc­ker äga­ren för­mod­li­gen på knap­pen igen. Även den in­for­ma­tio­nen spe­las in av RollJam, som sam­ti­digt sän­der ut en ko­pia av den förs­ta ko­den som lå­ser upp dör­rar­na. Det in­ne­bär att en extra kod finns lag­rad – som kan an­vän­das för att öpp­na for­do­net vid ett se­na­re till­fäl­le.

Tek­ni­ken ska bland an­nat fun­ge­ra för att ta sig in i bi­lar från Nis­san, Ford, Toyo­ta, Volks­wa­gen och Chrys­ler. Det in­ne­bär i så fall att mil­jon­tals bi­lar värl­den över en­kelt kan bli hac­ka­de.

Samy Kam­kar har ti­di­ga­re på­vi­sat sä­ker­hets­bris­ter i bil­bran­schen, och RollJam bygg­de han för att ska­pa de­batt kring pro­ble­ma­ti­ken. Fram­för allt vill han se en änd­ring från till­ver­kar­nas si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.