Vad gäl­ler om bäl­ten i gam­la hus­bi­lar?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis - SAMU­EL SKÖLDÖ ALLT OM BI­LARs tra­fik­po­lis

4Har und­rat över hus­bi­lar som är äld­re och som man fått last­bils­god­kän­da… Då blev de god­kän­da ut­an att det be­höv­des bäl­ten för pas­sa­ge­ra­re. Ver­kar in­te så klokt, man ha­de väl 0-vi­sion även vid den ti­den? Har ett ex­em­pel där en fa­milj ska åka på se­mes­ter med 5 barn och 2 vux­na – i hus­bil som är god­känd för 6 pas­sa­ge­ra­re. Inga bäl­ten bak. För mig känns det myc­ket kons­tigt att det får va­ra på det sät­tet. Jag tän­ker på om olyc­kan är fram­me. Är det in­te nå­got att ta upp till om­pröv­ning?

Lars SAMU­EL: Vi kan ta någ­ra reg­ler först för hus­bi­lar och bil­bäl­ten. Om man har en hus­bil som är re­gi­stre­rad som tung är det un­dan­ta­get att ha bil­bäl­ten i hus­bi­len fram till år 2003. Från 2004 är det där­e­mot ob­li­ga­to­riskt. Är det en hus­bil som klas­sas som lätt last­bil är det bil­bäl­teskrav från 1986 och fram­åt, men då en­dast i fram­åt­vän­da sä­ten. Är det så att man har en last­bils­klas­sad hus­vagn är det att re­kom­men­de­ra att man mon­te­rar bil­bäl­ten för fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re. Jag hål­ler med dig. Här är ett om­rå­de där man myc­ket väl skul­le kun­na hö­ja tra­fik­sä­ker­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.