1

Man får ba­ra ta med sig en pas­sa­ge­ra­re

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

Jag har en ve­spa 150 cc. Min frå­ga är om jag kan ha yt­ter­li­ga­re en vux­en plus ett barn som pas­sa­ge­ra­re på ve­span. I det­ta fall är det min fru plus 5-årigt barn. En frå­ga till: Jag har för­stått att det for­mellt i och för sig in­te är hjälm­tvång för bar­net. Stäm­mer det?

Pe­ter Bru­ce SAMU­EL: På en mo­tor­cy­kel får pas­sa­ge­ra­re en­dast tas med om den är in­rät­tad för det. Ett barn som är un­der sju år be­hö­ver in­te an­vän­da skydds­hjälm för mo­tor­cy­kel när man i stäl­let an­vän­der an­nat lämp­ligt hu­vud­skydd som rid­hjälm, skid­hjälm el­ler cy­kel­hjälm. Man får en­dast ta med sig en pas­sa­ge­ra­re på mo­tor­cy­keln och den ska sit­ta på för den av­sedd plats. Med and­ra ord får små barn in­te sit­ta fram­för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.