Kan jag kö­ra vi­da­re med polskt kör­kort?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

3Jag har bott i Sve­ri­ge 8 år och jag har fort­fa­ran­de polskt kör­kort, mås­te jag by­ta till svenskt kör­kort el­ler jag kan fort­sät­ta kö­ra med polskt? K.B. SAMU­EL: Du be­hö­ver in­te by­ta ditt pols­ka kör­kort till ett svenskt så länge det är gil­tigt. När den ti­den är in­ne och du ska för­nya ditt kör­kort kan du an­sö­ka om att få ett svenskt kör­kort. Du kan även, om du öns­kar, ta kon­takt med pols­ka myn­dig­he­ter och an­sö­ka om för­läng­ning av det pols­ka kör­kor­tet.

Ok att skjut­sa – i vis­sa fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.