Be­hö­ver jag by­ta ba­ra ett sli­tet däck?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Be­döms däc­ken in­di­vi­du­ellt? Jag har tre styc­ken ny­a­re däck och ett som nog är på grän­sen för vad möns­ter­dju­pet ska va­ra, men jag vet in­te om jag ska by­ta det ock­så in­nan det är dags för be­sikt­ning.

Mats MOR­GAN: Var­je däck kon­trol­le­ras in­di­vi­du­ellt. Där­e­mot va­ri­e­rar be­döm­ning­en be­ro­en­de på hur många däck som är slit­na. Om en­da felet på en per­son­bil är ett sli­tet däck blir bi­len un­der­känd, men man be­hö­ver in­te åter­kom­ma för en ef­ter­kon­troll. For­don­sä­ga­ren har an­sva­ret för att by­ta ut det slit­na däc­ket sna­rast och ef­ter det får bi­len an­vän­das som van­ligt igen. Men om det är två el­ler fler slit­na däck blir bi­len un­der­känd med krav på att for­don­sä­ga­ren mås­te gö­ra en ef­ter­kon­troll. Mitt råd är att du by­ter ut det däck som är myc­ket mer sli­tet än de and­ra då det re­kom­men­de­ras att in­te blan­da däck som är vä­sent­ligt oli­ka slit­na. Det re­kom­men­de­ras ock­så att in­te an­vän­da däck av oli­ka ty­per och oli­ka fab­ri­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.