Hur högt får bi­len lå­ta?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Jag ska by­ta av­gas­sy­stem på min -74 Ca­ma­ro. I dag sit­ter det ett gans­ka re­jält däm­pat sy­stem på bi­len, li­te trå­kigt tyc­ker jag. Hur högt får bi­len lå­ta? Jag ha­de tänkt att kö­ra dubb­la pipor med ett så kal­lat ”Glasspack-däm­pa­re” på var­je rör, gans­ka li­ten di­a­me­ter med glas­fi­ber­dämp­ning. Släp­per ni ige­nom sånt?

Häl­sar, Con­ny MOR­GAN: Här är sva­ret bå­da ja och nej. Bul­ler­ni­vån på äld­re bi­lar be­döms sub­jek­tivt ge­nom av­lyss­ning och un­der­kän­nan­det görs när bul­ler­ni­vån är hög­re än vad som är nor­malt för for­dons­sla­get i stan­dardut­fö­ran­de. Där­för är det svårt att sva­ra på frå­gan ut­an att ha lyss­nat på bul­ler­ni­vån. Bul­ler­ni­vån kon­trol­le­ras bå­de vid tom­gång och prov­kör­ning och på ett av­gas­sy­stem en­ligt din be­skriv­ning med en­dast en till­be­hör­s­ljud­däm­pa­re är det myc­ket tro­ligt att bul­ler­ni­vån är för hög. Ett tips är att om du själv miss­tän­ker att bi­len bull­rar för myc­ket, då är ris­ken stor att bi­len blir un­der­känd för att bul­ler­ni­vån är för hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.