Kol­lar ni av fel­ko­der­na?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Bru­kar ni lä­sa av fel­ko­der på ny­a­re bi­lar? Blir det ned­slag på al­la fel­ko­der i så fall? Har du någ­ra ex­em­pel? Ove MOR­GAN: Vid kon­troll­be­sikt­ning­en av ben­sin­driv­na bi­lar tag­na i bruk 2002-01-01 el­ler se­na­re och die­sel­driv­na bi­lar tag­na i bruk 2004-01-01 el­ler se­na­re kon­trol­le­ras bi­lens om­bord­di­a­gnos­sy­stem (OBD) för det av­gas­re­nan­de sy­ste­met. Om bi­lens di­a­gnos­sy­stem lag­rat nå­gon av fel­ko­der­na P0001–P0499 el­ler fel­ko­den P0650 blir det en an­märk­ning. Of­ta fö­re­kom­man­de fel­ko­der är P0300–P0316 som in­di­ke­rar fel­ak­tig­he­ter i tänd­nings­sy­ste­met, ex­em­pel­vis miss­tänd­ning­ar. Om det kan lä­sas ut and­ra än ovan an­giv­na fel­ko­der skrivs de ut på be­sikt­nings­pro­to­kol­let som en extra in­for­ma­tion till for­don­sä­ga­ren om en be­gyn­nan­de brist som in­te är tving­an­de att åt­gär­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.