Byt till mot­sva­ran­de mo­tor

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Jag mås­te by­ta mo­tor i min Vol­vo 740 från 1989. Kom­mer det att bli någ­ra pro­blem på be­sikt­ning­en? Frå­gan är om jag mås­te stop­pa i ex­akt sam­ma mo­tor som ori­gi­nal, el­ler om jag kan väl­ja en an­nan som pas­sar?

Nick­las MOR­GAN: Då bi­len om­fat­tas av krav på av­gasre­ning får man en­dast by­ta ut mo­torn till en mot­sva­ran­de mo­tor som helt över­ens­stäm­mer med den som bi­len ha­de från bör­jan. En bil med en mo­tor som in­te över­ens­stäm­mer med ori­gi­nal­mo­torn, el­ler med en mo­tor som in­te till­hör bil­mo­del­len, blir vid kon­troll­be­sikt­ning­en un­der­känd och fö­re­lagd om att gö­ra en tving­an­de re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Sätt i gu­la glöd­lam­por om du vill ha gult ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.