Ki­na­däck är typ­god­kän­da

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Vil­ka reg­ler gäl­ler däck? Det finns ju mas­sor av bil­li­ga så kal­la­de Ki­na­däck. Mås­te de ha nå­gon slags god­känd märk­ning, el­ler får man rul­la om­kring på vad som helst?

An­ders MOR­GAN: På bi­lar och släp som är kon­stru­e­ra­de att kö­ras for­ta­re än 30 km/tim är det krav på att däc­ken är typ­god­kän­da en­ligt Eu- di­rek­tiv el­ler ECE-reg­le­men­te. Ett typ­god­känt däck är för­sett med ett fler­tal märk­ning­ar, ex­em­pel­vis till­ver­ka­re, di­men­sion, has­tig­hets­be­teck­ning, be­last­nings­klass­be­teck­ning och da­tum­märk­ning. Även däck till­ver­ka­de i Ki­na är typ­god­kän­da och upp­fyl­ler de över­gri­pan­de kra­ven för att få bru­kas på re­gi­stre­ra­de for­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.