Min fläkt är tra­sig och jag hit­tar in­te kon­tak­ten

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Jag har två kyl­fläk­tar i min Pas­sat 98: a. Den ena snur­rar, den and­ra in­te. Mo­torn över­het­tas väl­digt snabbt så jag miss­tän­ker att fläk­ten är pro­ble­met. Men jag hit­tar in­te kon­tak­ten till fläk­ten för att tes­ta den direkt via bat­te­ri­et och se om den fun­ge­rar el­ler in­te. Sen und­rar jag var re­lä­et el­ler säk­ring­en till fläk­ten finns.

Jo­han­nes JO­NAS: Jag vet in­te var des­sa kom­po­nen­ter sit­ter på just din bil ut­an att ve­ta mo­torkod med me­ra. Men om fläk­ten in­te går på ena si­dan så är det helt klart ett pro­blem. Säk­ringsta­bel­len bör du dock kun­na hit­ta i in­struk­tions­bo­ken. I de fles­ta fall finns det ba­ra en kon­takt till bå­da fläk­tar­na och där­e­mel­lan går kab­la­get till fläkt nr 2. Så tit­ta om du kan tvångs­kö­ra den i det kon­taktstyc­ke du ser till den fläkt som fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.