Bi­len går ryc­kigt när mo­torn har bli­vit kall

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har pro­blem med min Peu­geot 306, -96 med 1,4L mo­tor på 75Hk. Mo­torn går in­te som den ska när bi­len är kall. Ju kal­la­re det är ute, desto vär­re blir pro­ble­met. De förs­ta mi­nu­ter­na går bi­len ryc­kigt och tve­kar när man tryc­ker på ga­sen. Man mås­te ga­sa väl­digt för­sik­tigt för att den in­te ska bör­ja hac­ka. Tryc­ker jag ga­sen i bot­ten så hos­tar den i någ­ra se­kun­der in­nan det helt plöts­ligt släp­per. Den be­ter sig un­ge­fär som en för­gasar­bil som in­te cho­kas or­dent­ligt. Vad är det för fel på den?

Fred­rik JO­NAS: Det kan ju va­ra sam­ma fel som på en för­gasar­bil: Att den vid kall­start in­te får till­räck­ligt med bräns­le. Kanske på grund av en fel­ak­tig tem­pe­ra­tur­gi­va­re el­ler dy­likt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.