Lyx­ig cab­ri­o­let gli­der mot ny gry­ning

Allt Om BILAR - - Innehåll - ALEX­AN­DER OLWAN

En gry­ning. Det är vad som hän­der med Rolls-Royce nya cab­ri­o­let Dawn när man fäl­ler ner tyg­ta­ket – därav nam­net på en av värl­dens hit­tills lyx­i­gas­te cab­ri­o­le­ter.

Och för en gångs skull finns det gott om plats i bak­sä­tet. Rolls-Royce kon­sta­te­ra­de att många lyx­cab­ri­o­le­ter på mark­na­den tän­jer på be­grep­pet 2+2, ef­tersom bak­sä­tet mest är nöd­plat­ser.

”På Rolls-Royce är vi stol­ta över att ska­pa fi­na bi­lar som ock­så tjänst­gör som en so­ci­al yta”, sä­ger de­sign­che­fen Gi­les Tay­lor. Där­för ska man kun­na åka pre­cis li­ka be­kvämt där bak.

Sä­ga vad man vill om ut­si­dan – det är en Rolls kort och gott. En stor grill, som top­pas av det klas­sis­ka hu­vor­na­men­tet ”Spi­rit of Ex­sta­cy”. Fe­ta mäk­ti­ga for­mer. Men det är in­te­ri­ö­ren som im­po­ne­rar i den här bi­len. Den djup­blå ka­ros­sen mat­chas med in­red­ning­en i kom­ple­ment­fär­gen orange, som får säll­skap av vack­ra hand­gjor­da trä­pa­ne­ler.

Det är in­te all­tid väd­ret tillå­ter att kö­ra med ta­ket ne­re. Tyg­ta­ket, som går att fäl­la upp på 20 se­kun­der, be­står av sex la­ger. Och ska vi tro Rolls–Royce så finns ing­en an­nan cab­ri­o­let som är li­ka tyst i ku­pén som den här när ta­ket väl är up­pe.

Na­tur­ligt­vis har man in­te snå­lat med pre­stan­dan i den här bi­len. Un­der hu­ven sit­ter en gi­gan­tisk V12-mo­tor på 6,6 li­ter, god för 563 häst­kraf­ter. Har man väl­digt bråt­tom kla­rar bi­len 0-100 på un­der fem se­kun­der. Väx­ellå­dan är au­to­ma­tisk, med åt­ta väx­lar och le­ve­re­ras från ZF.

Rolls-Royce tar re­dan emot be­ställ­ning­ar på Dawn. Ti­di­ga­re kun­der och se­ri­ö­sa spe­ku­lan­ter har re­dan fått se bi­len, och tyd­li­gen fyl­ler man or­der­böc­ker­na bort­om för­vänt­ning­ar­na.

En dröm­bil av den här ka­li­bern kos­tar för­stås en slant, pre­cis hur stor den slan­ten är vet vi än­nu in­te – men räk­na med någ­ra mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.