Helt elekt­risk driv­li­na i nya pre­stan­da­su­ven

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

FRANKFURT. Au­di e-tron quattro ­con­cept är ut­an tve­kan en av de mest spän­nan­de bi­lar­na som vi­sas upp just nu. Och det hand­lar in­te ba­ra om de­sign. Det här är ett nytt sätt att tän­ka för en av bil­värl­dens gi­gan­ter.

Au­di e-tron quattro con­cept är en spor­tig suv – el­ler crosso­ver – med helt elekt­risk driv­li­na. Det är ba­ra en kon­cept­bil, men den sägs va­ra lik den mo­dell som ska sät­tas i pro­duk­tion un­der 2018.

Au­di e-tron quattro con­cept ha­de världs­pre­miär på bil­sa­long­en i Frankfurt och väck­te myc­ket upp­märk­sam­het där den stod centralt pla­ce­rad i bil­till­ver­ka­rens gi­gan­tis­ka mon­ter. Den nya kon­cept­bi­len är snygg på bild – och än­nu snyg­ga­re i verk­lig­he­ten.

Men det är in­te de­sig­nen som är den sto­ra gre­jen med bi­len, ut­an att det är Au­dis förs­ta el­driv­na­pre­stan­da-suv. Bi­len, som är baserad på den and­ra ge­ne­ra­tio­nen av den mo­du­lä­ra platt­for­men för längdsmon­te­ra­de mo­to­rer (MLB) har en driv­li­na som be­står av tre el­mo­to­rer – en som dri­ver fram­ax­eln och två som dri­ver ba­kax­eln – som ger upp till 500 häst­kraf­ter. Inte­g­re- rat i gol­vet finns ett li­ti­umjon­bat­te­ri med 95 kWh som en­ligt Au­di ger en räck­vidd på mer än 500 kilo­me­ter.

Här känns lik­he­ter­na med Tes­la Mo­del X tyd­li­ga. Au­din ska dock ba­ra ta 50 mi­nu­ter att lad­da. Bi­len kan ock­så lad­das med bå­de lik- och väx­el­ström.

Att ge sig in och kon­kur­re­ra med den ame­ri­kans­ka el­bils­till­ver­ka­ren Tes­la är na­tur­ligt­vis en av an­led­ning­ar­na till att Au­di nu byggt Au­di e-tron quattro con­cept och att man kom­mer att lan­se­ra en pro­duk­tions­fär­dig mo­dell 2018. Och det är nu som är rätt tid­punkt, tror fö­re­ta­get.

– Tes­la var ti­digt ute. Men det är först nu Au­di tror att mark­na­den och sam­häl­let har mog­nat, sä­ger Au­dis vd Ru­pert Stad­ler till ALLT OM BI­LAR.

En av de vik­ti­gas­te frå­gor­na att brot­tas med för Au­di har va­rit bi­lens räck­vidd. Och Stad­ler ser det­ta som en nyc­kel­frå­ga.

– Med en räck­vidd på 500 kilo­me­ter kom­mer kun­der­na. 200 ­kilo­me­ter är för li­te. Vi är säk­ra på att 500 kilo­me­ters räck­vidd är möj­ligt och det är vad kun­der­na ska få 2018 när den här bi­len kom­mer ut på mark­na­den, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.