El­dri­ven ro­ads­ter ska upp­le­vas med öro­nen

Allt Om BILAR - - Innehåll -

FRANKFURT. Peu­geot Fractal ser fan­tas­tisk ut där den står i sin mon­ter. Men ut­se­en­det är in­te gre­jen här – den här bi­len ska upp­le­vas med öro­nen.

Den lil­la el­driv­na ro­adstern Fractal – den är kor­ta­re än Peu­geot 208 – är byggd för att ge sto­ra upp­le­vel­ser. Och det är fram­för allt hör­seln som an­vänds när den här kon­cept­bi­len ska upp­le­vas. I Fractal ska di­gi­ta­la ljud ­för­stär­ka kör­upp­le­vel­sen och hjäl­pa ­föraren att han­te­ra oli­ka si­tu­a­tio­ner. Lju­den är en­ligt Peu­geot fram­tag­na ­ut­i­från vetenskapliga stu­di­er om hur ­män­ni­skan på­ver­kas av oli­ka ty­per av ljud.

Vi får in­te provsit­ta bi­len, men när vi ki­kar in ser vi en ma­ka­lös in­te­ri­ör med kraft­ful­la och tre­di­men­sio­nel­la möns­ter. Den lil­la ku­pén på­min­ner om en in­spel­nings­stu­dio som är helt ut­an aku­stik. 13 hög­ta­la­re, bland an­nat ba­sar i rygg­stö­den, finns i Fractal. Och lju­den finns in­te ba­ra där för föraren, ut­an ska ock­så gö­ra ­Fractal till ”en del av sta­den”, som ­Peu­geot ut­tryc­ker det. Bland an­nat ska oli­ka ljud gö­ra fot­gäng­a­re varse om när

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.