Dröm bi­len

NIS­SAN GRIPZ

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

med en hel del till ut­se­en­det.

Nis­san Gripz av­täck­tes un­der bil­sa­long­en i Frankfurt och mon­tern var väl­be­sökt av ny­fik­na som vil­le se den spek­ta­ku­lä­ra de­sig­nen. Bi­len är en fy­ra­dör­rars­ku­pé som hit­tar in­spi­ra­tion bå­de från Nis­sans Z-sport­bi­lar och de­ras su­var och crosso­vers. Nis­san har be­rät­tat att tan­ken in­te är att Gripz ska er­sät­ta var­ken Ju­ke or Qashqai. Men vis­sa ele­ment från den ag­gres­si­va de­sig­nen kom­mer med stor san­no­lik­het att an­vän­das i bi­lar från Nis­san fram­över.

– Nej, Gripz er­sät­ter in­te Ju­ke el­ler Qashqai. Men den vi­sar hur långt man kan gå med en kom­pakt crosso­ver, sä­ger de­sign­che­fen Shi­ro Na­ka­mu­ra un­der bil­sa­long­en.

Nis­san Gripz är un­ge­fär li­ka lång som en Nis­san Ju­ke, siff­ran 4 100 mil­li­me­ter nämns. Kon­cept­bi­len är ut­rus­tad med en hy­brid­driv­li­na, bi­len drivs av en ben­sin­mo­tor som får hjälp av en el­mo­tor som lå­nats från stor­säl­ja­ren Nis­san Le­af. Någ­ra tek­nis­ka specifikationer har in­te of­fent­lig­gjorts av Nis­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.