Tungt for­don = and­ra krav

Allt Om BILAR - - Brev @ -

Läs­te din lis­ta! Många punk­ter är sanna. Dock vill jag på­pe­ka: att kö­ra tungt for­don krä­ver en helt an­nan pla­ne­ring än lät­ta for­don, vil­ket kanske in­te är en över­rask­ning. Många gång­er så kän­ner man till vä­gen och dess even­tu­el­la möj­lig­he­ter till om­kör­ning. De fles­ta tunga for­don har varv­tals­re­gu­la­to­rer som slår till vid cir­ka 97-98 för dem som är tillåt­na att kö­ra max 90 km/h. Att kö­ra om nå­gon med cir­ka 10-15 km/h hög­re fart tar myc­ket läng­re tid än man kan tän­ka sig. Då finns det in­te många bra till­fäl­len för om­kör­ning även om det finns va­jer­räc­ke. För att in­te Det finns en rad klipp på Youtu­be med män­ni­skor ta­la om de gång­er man hål­ler av­stånd till som vi­sar ex­akt hur ir­ri­te­ran­de det är att för­sö­ka pa­re­ra bi­lis­ter och mo­tor­fram­för­va­ran­de for­don ba­ra för att få en, två cy­klis­ter som in­te blin­kar. In­te när de sväng­er väns­ter, in­te när de sväng­er el­ler tre bi­lis­ter som pas­sar på och träng­er in ur en ron­dell, in­te när de by­ter kör­fält. Kort sagt – sig fö­re, vil­ket gör att man mås­te brom­sa has­de tror att de är en­sam­ma på vä­gen. Tänk om vi kun­de mä­ta det sam­la­de tig­he­ten för att få rätt fram­för­håll­ning. In­nan öka­de blod­tryc­ket på grund av folk som in­te an­vän­der sin blin­kers – ett des­sa har kört om fram­för­va­ran­de så har

folk­häl­so­pro­blem. om­kör­nings­möj­lig­he­ten för­svun­nit. Möj­lig­he­ten är att ald­rig kö­ra om. Tänk vil­ka fan­tas­tis­ka kö­er vi skul­le kun­na ord­na då!

JAN-ERIK:

Jag för­står det och jag vet att många fö­ra­re av tunga for­don verk­li­gen tän­ker sig för. Men det är de and­ra som syns - de som går ut för om­kör­ning trots att väns­ter­fi­len är full av bi­lar. Det finns fak­tiskt de yr­kes­fö­ra­re som – ock­så – tror att de är helt en­sam­ma på vä­gen. Som­mar­tra­fi­ken är som en myr­stack. Al­la rör sig mer el­ler mind­re ord­nat. Tänk er om en my­ra skul­le rö­ra sig kors och tvärs. Vil­ket ka­os – och vad ir­ri­te­ra­de al­la and­ra my­ror skul­le bli.

Un­ge­fär så är det när vi be­går nå­gon av de 10 döds­syn­der­na i som­mar­tra­fi­ken. Miss­för­stå mig in­te nu – jag gil­lar bå­de hus­vag­nar och last­bi­lar, verk­li­gen. Men al­la yr­kes­fö­ra­re är in­te proffs och det är många som häng­er på en hus­vagn på bi­len och in­te tän­ker på följ­der­na. Fram­för allt tän­ker de in­te på att ha koll bak­åt el­ler att bil med hus­vagn är be­tyd­ligt läng­re än ba­ra en bil. Vi ser det när de ska by­ta kör­fält och in­te för­står att vi bakom mås­te tvär­brom­sa för att ge plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.