Nej, hu­wa, en tu­ta­re!

Allt Om BILAR - - Brev @ -

De finns över­allt. Per­soDet här skul­le kun­na va­ra I de all­ra fles­ta mo­der­na Det sägs att det är far­ten ner­na som vill lä­ra dig allt lä­rar­nas sys­kon och in­te bi­lar finns det tre or­dentsom dö­dar i tra­fi­ken och om hur li­vet ska le­vas – säl­lan har lä­rar­na den här

Men du mis­sa­de en väl­digt li­ga back­speg­lar. An­vänd det är ett väl­känt fe­no­men och hur bi­lar ska kö­ras. egen­ska­pen – att åka runt dem. Of­ta. Of­ta­re än du att bra vä­der är säm­re än Med ges­ter och så kal­lad och tuta och le­va f­n. En tror. Det bor­de näs­tan då­ligt för olycks­sta­tisti­ak­tiv kör­ning för­sö­ker de ab­so­lut hu­vud­re­gel i tra­fi

up­pen­bar. Som gäl­ler året runt. in­gå i kör­korts­ut­bild­ken. Vi är helt klart för vi­sa dig hur du ska kö­ra. ken – åk in­te runt och tuta ning­en att kö­ra 50 mil på många som kör för fort för Låt dig in­te pro­vo­ce­ras på folk. I prin­cip ald­rig.

Stock­holms­tra­fi­kens största tys­ka au­to­bahn – där man of­ta. Men jag skul­le vil­ja – tänk på att de här mänMöj­li­gen be­hövs det för verk­li­gen lär sig att tit­ta häv­da att det ock­så är nis­kor­na har bris­tan­de att vi­sa att du finns på till mer bak­åt än fram­åt. fart­skill­na­der­na som em­pa­ti och för­mod­li­gen ex­em­pel en par­ke­rings

ko­les­te­rol. Och sä­kert and­ra Om­kör­ning­ar, väns­ter­dö­dar och att det är där­för in­te nå­gon­sin kan tän­ka plats. Men ute på vä­gen sväng­ar, av och på mo­tor­svens­ka mo­tor­vä­gar sig att de själ­va gjort när al­la rör sig så be­hövs vägar – det finns mas­sor känns så myc­ket far­li­ga­re. nå­got fel. För­sök att tit­ta det yt­terst säl­lan. Att hö­ra

stor­stä­ders. Som brom­sar upp av till­fäl­len där du mås­te, I bå­de Tyskland och USA bort och in­te bry dig, de nå­gon tuta irriterat är så mås­te ha koll på vad som kör fler bi­lis­ter un­ge­fär för­svin­ner i bäs­ta fall till väl­digt ir­ri­te­ran­de att jag hän­der bakom bi­len. li­ka fort. nå­gon an­nan ”elev”. näs­tan skul­le vil­ja – tuta.

och kläg­gar till det ut­an nå­gon som helst vin­ning. Näm­li­gen den som kör fram i en kors­ning ut­an att sä­ker­stäl­la att de får plats på and­ra si­dan. Se­dan blir de fast - mitt i kors­ning­en, ut­an att kun­na rö­ra sig va­re sig fram­åt el­ler bak­åt. Hind­ran­des de som då har grönt. Och mesta­dels ser de helt oför­stå­en­de ut när jag TUTAR på dem, ja, jag er­kän­ner! Då är jag en tu­ta­re! Stefan

JAN-ERIK:

Nej, en tu­ta­re. Hu­wa. Tänk ock­så på att det kan ha hänt sa­ker från det att föraren be­stäm­de sig för att kö­ra och att tra­fi­ken stop­pa­des upp, till ex­em­pel en gång­tra­fi­kant. I många kors­ning­ar i Stock­holm är det omöj­ligt att ta sig över om man ska vän­ta på att va­ra sä­ker på att få plats. Man mås­te chan­sa – och ibland blir det fel. Tuta in­te näs­ta gång – an­das och ha över­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.