Ing­et om­kör­nings­för­bud

Allt Om BILAR - - Brev @ -

Att in­te blin­ka är kanske Jo, mo­der­na, så kal­la­de Ni kän­ner sä­kert igen det all­ra värs­ta brot­tet i en För någ­ra vec­kor se­dan ad­ap­ti­va, fart­hål­la­re är ty­pen – de som när­mar ron­dell men det finns fler. skrev jag ett par ar­tik­lar bra. Om de an­vänds på sig snabbt bak­i­från men Och hur svårt ska det va­ra i äm­net och det är många rätt sätt. Men allt för som sen läg­ger sig pre­cis att lä­ra sig att kö­ra i en som hört av sig. Det är många an­ser att de in­te bakom ut­an att kö­ra om. Det är in­te om­kör­nings­för­bud i en cir­ku­la­ron­dell – egent­li­gen? nå­got så oer­hört ir­ri­te­kan el­ler får kö­ra snabEl­ler så kör de om ba­ra för Många ge­nar in i in­ner­ran­de med män­ni­skor ba­re än vad fart­hål­la­ren är att sen brom­sa ner far­ten fi­len, and­ra tryc­ker sig som lig­ger och kör långin­ställd på. Spe­ci­ellt på till be­tyd­ligt läg­re än den ti­ons­plats (ron­dell) se­dan fil­kör­ning in­för­des ut från väns­ter till hö­ger, samt i det vänst­ra kör­mo­tor­väg re­sul­te­rar det du ha­de från bör­jan. Det någ­ra kör om på in­si­dan fäl­tet på en mo­tor­väg. här i ir­ri­te­ran­de sa­ker som här är ef­fek­ten av ege­ni Sve­ri­ge. Det är ock­så tillå­tet att kö­ra runt i och and­ra kör ba­ra rakt in. De se­gar sig i bäs­ta fall att bi­lar se­gar sig för­bi ska­pen där en fö­ra­re in­te Ibland känns cir­kus­plats för­bi de till hö­ger. Det här and­ra bi­lar, bå­de till väns­kan se en an­nan bil ut­an som ett mer pas­san­de ska­par långa kö­er bakom ter och hö­ger, och att de att ja­ga ifatt – med­ve­tet ”Ron­del­len” i yt­ter­fi­len. Gö­ran Pers­son namn än cir­ku­la­tions­plats. och det ska­par far­li­ga kan ham­na väl­digt nä­ra. el­ler omed­ve­tet. Är du en Vi ska lå­ta de som är i ro­nom­kör­ning­ar på in­si­dan. Om du är en av dem som ja­ga­re så är det hög tid att del­len kö­ra fö­re och det är För att in­te ta­la om stress an­vän­der fart­hål­la­re så lä­ra sig hur hö­ger­fo­ten om­kör­nings­för­bud. All­tid. hos al­la som ir­ri­te­rar sig. gör det ak­tivt. fun­ge­rar.

Kanske tillå­tet, men jag pas­sar mig no­ga för att kö­ra om i en ron­dell.

JAN-ERIK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.