035–1 161 MIL

Allt Om BILAR - - Allt On Bilar -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der för­u­tom bräns­le. DET­TA HAR HÄNT: Vi har in­te åt­gär­dat dis­play­en och vi har in­te ta­git re­da på var­för vår Ip­ho­ne6 in­te vill pra­ta med lju­dan­lägg­ning­en. När det gäl­ler dis­play­en så har felet in­te upp­trätt li­ka of­ta på den se­nas­te ti­den. Vi har in­te kört så myc­ket med lång­test­bi­len på grund av att vi haft and­ra bi­lar i test­ga­ra­get men å and­ra si­dan har det fått lad­da bat­te­ri­er­na or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.