An­pass­ning av be­slys­ning

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Jag ska im­por­te­ra min Su­baru från USA som flytte­gods. Ne­dan är det en­da som bil­prov­ning.se ver­kar på­pe­ka som ju­ste­ring jag mås­te gö­ra, men det är in­te tyd­ligt vad som be­hövs gö­ras. Kan du råd­ge hur/var jag får re­da på det? ”Be­lys­ning. Är for­do­net av­sett för ex­em­pel­vis den ame­ri­kans­ka mark­na­den kan det be­hö­vas viss an­pass­ning av for­do­nets be­lys­ning. ”

Jo­han­na

MOR­GAN: Im­por­te­rad bil som av Trans­sport­sty­rel­sen bli­vit klas­sat som ”flytt­sak” får dis­pens från många av kra­ven gäl­lan­de av­gasre­ning och be­lys­ning. Bland an­nat får fär­gen på kör­rikt­nings­vi­sar­na fram va­ra vi­ta och bak­till får de va­ra rö­da. Men fär­gen på lju­set från främ­re po­si­tions­ljus mås­te va­ra vitt el­ler gult. Fär­gen på lju­set från främ­re po­si­tions­lju­set på bi­lar från USA är oran­ge­gult och det är det som mås­te an­pas­sas/änd­ras för att upp­fyl­la de krav som gäl­ler i Eu­ro­pa. Enklast är att man by­ter till ett vitt glas på den kom­bi­ne­ra­de lyk­tan med främ­re po­si­tions­ljus och kör­rikt­nings­vi­sa­re. För att ett for­don ska kun­na klas­sas som flytt­sak gäl­ler att äga­ren va­rit bo­satt ut­om­lands och ägt for­do­net i minst ett år. For­do­net ska ock­så ha va­rit an­vänt ut­om­lands minst ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.