Bac­ken mås­te fun­ge­ra

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5En smu­la un­der­lig frå­ga som jag hop­pats in­te be­hö­va stäl­la. Jag har en fan­tas­tisk Che­va Pick­up S10 1994. Bi­len har va­rit norr­lands­ba­se­rad och är i det när­mas­te helt rost­fri. Mo­torn går fan­tas­tiskt bå­de med 2- re­spek­ti­ve 4-drift. Buss­ning­ar, le­der, ja allt öv­rigt är i näs­tan nyskick. Den är med and­ra ord i myc­ket gott skick men med ett un­dan­tag. För en tid se­dan tap­pa­de bac­ken näs­tan all kraft. Det går in­te att bac­ka i mins­ta upp­för­slut. Har ta­lat med oli­ka me­ka­ni­ker som al­la sä­ger att de kan hjäl­pa mig att re­no­ve­ra lå­dan. Dock är kost­na­den vi­da över vad bi­len nå­gon­sin kom­mer att va­ra värd på mark­na­den. Min frå­ga är: Kom­mer den att bli un­der­känd av bil­be­sikt­ning­en vid näs­ta be­sikt­ning på grund av att bac­ken in­te fun­ge­rar? Det känns hemskt att be­hö­va kö­ra till skro­ten.

Cal­le Grun­dell MOR­GAN: I kon­troll­be­sikt­ning­en in­går in­te en sär­skild kon­troll av back­väx­el, men om det vi­sar sig att bi­lens back­väx­el in­te fun­ge­rar blir den un­der­känd. Det är näm­li­gen ett krav att al­la bi­lar med en tjäns­te­vikt över 450 ki­lo mås­te va­ra för­sed­da med back­väx­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.