Bör­ja­de ly­sa igen

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Min dot­ter köp­te en be­gag­nad Golf av en bil­hand­la­re. På hem­vä­gen bör­ja­de lam­pan ”mo­tor­fel” att ly­sa. Hon kon­tak­ta­de hand­la­ren som sa att ”det fix­ar” vi plus att bi­len skul­le be­sik­ti­gats, (fel­ko­den vi­sa­de att det var fel på gi­va­re till av­gasre­ning­en). Se­na­re häm­ta­de hon bi­len fix­ad och ny­be­sik­ti­gad, men sam­ma dag på kväl­len bör­ja­de lam­pa ly­sa igen. Kan verk­li­gen bi­len kla­ra en be­sikt­ning om felen kvar­står.

An­ders Tandrup

MOR­GAN: När var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken tänds var­nar den för ett all­var­ligt fel i bi­lens av­gas­re­nan­de sy­stem och då re­kom­men­de­ras att man sna­rast möj­ligt åker till en verk­stad. Var­nings­lam­pan kan tän­das för många oli­ka fel i det av­gas­re­nan­de sy­ste­met och i det här fal­let har det all­var­li­ga felet upp­kom­mit ef­ter den god­kän­da kon­troll­be­sikt­ning­en. Mitt råd är att ni kon­tak­tar bil­hand­la­ren igen och re­kla­me­rar felet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.