Var­nings­lam­pan ly­ser

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Har en frå­ga an­gå­en­de min Vol­vo S40 ayu725. Har en var­nings­lam­pa som är tänd som in­di­ke­rar even­tu­ellt fel på säk­ring, el­ler lam­pa som in­te fun­kar. Har kol­lat, och al­la strål­kas­ta­re/lam­por fun­kar. Har be­sikt­ning den­na må­nad, kom­mer min bil att blir god­känd om jag in­te åt­gär­dar det­ta just nu och tar det i sam­band med ser­vice? Frans Juf­fer­mans

MOR­GAN: Bi­len kom­mer att god­kän­nas även om var­nings­lam­pan som var­nar för en tra­sig glöd­lam­pa ly­ser. Vid kon­troll­be­sikt­ning­en kon­trol­le­ras var­nings­lam­por­na för brom­sar­nas elektro­nis­ka an­tilås­sy­stem (ABS), an­tisladd­sy­ste­met (ESP), elekt­risk ser­vo­styr­ning (EPS) krock­skydds­sy­ste­met (SRS) och var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.