Star­tar au­to­ma­tiskt

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Har en Mitsubishi Ga­lant av 1999 års mo­dell med GSI. Har den se­nas­te ti­den fått ett pro­blem med att var­nings­blin­kers star­tar au­to­ma­tiskt. Blin­kar i cir­ka 1–2 mi­nu­ter och stängs se­dan av. Det räc­ker med att stop­pa in nyc­keln, när jag star­tat mo­torn slås dom av au­to­ma­tiskt ef­ter någ­ra mi­nu­ter. Har kännt och rus­kat på al­la re­lä­er, men ing­et ver­kar hjäl­pa. Kör jag så kan det gå bra nå­gon kilo­me­ter se­dan bör­jar det blin­ka igen. Men det slu­tar av sig självt, kan det va­ra nå­gon var­ning om att nå­got är fel på bi­len?

Tor­dan JO­NAS: Kan det va­ra så att det sit­ter ett ef­ter­mon­te­rat larm på bi­len som spö­kar?! Om det är så kanske det har gjort sitt och är dags att kopp­la bort el­ler by­ta ut. JO­NAS: Om det är svårt att hit­ta så ta med de­lar­na till en väl­sor­te­rad re­serv­dels­bu­tik så de kan lä­sa av ar­ti­kel­num­re­na som of­tast finns in­stan­sa­de. Jag tror än­då att ni är på rätt spår vad gäl­ler start­pro­ble­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.