Vill in­te star­ta ibland

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Fun­de­rar på vad det kan va­ra med vår Toyo­ta Avensis -01 2.0. Den vill in­te star­ta ibland när man vri­der om ­nyc­keln. Bat­te­ri­et fun­kar, även lam­por, ra­dio och in­stru­ment­pa­ne­len, men den tän­der in­te el­ler den lå­ter in­te ens som om den skul­le stå och ma­la. Ut­an man vri­der om och det kom­mer kanske ett li­tet klick, det­ta hän­der hur som helst när som när man skall star­ta. Ef­ter att den har stått en dag, om man kört och stan­nar slår av och skall vän­ta på nå­gon i fem mi­nu­ter så star­tar den in­te fast det gick klockrent in­nan. Dag tid, kvälls­tid spe­lar ing­en roll. Tänd­nings­lå­set el­ler start­mo­tor?

Sti­na Sund­gren JO­NAS: Om ni kon­sta­te­rat att bat­te­ri­et är okej så är det högst san­no­likt pre­cis som du skri­ver – start­mo­ter el­ler tänd­nings­lås (kon­takt). För att kom­ma fram till vad så bör man läm­na in den på en fel­sö­king sna­ra­re än att by­ta nå­got av det på chans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.